9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

habarlar

Adatça, nasoslaryň klassifikasiýasy mehaniki konfigurasiýasy we iş prinsipi esasynda amala aşyrylýar.Nasoslaryň klassifikasiýasy esasan iki esasy kategoriýa bölünýär:

merkezden gaçyryş merkezi.) 1.) Dinamiki nasoslar / Kinetiki nasoslar

Dinamiki nasoslar geçip barýarka ýa-da nasos hereketlendirijisinden geçip, suwuklyga tizlik we basyş berýär we netijede şol tizligiň bir bölegini goşmaça basyşa öwürýär.Kinetiki nasoslar hem diýilýär Kinetik nasoslar iki esasy topara bölünýär we merkezden gaçyryş nasoslary we polo positiveitel süýşüriji nasoslardyr.

Dinamiki nasoslaryň klassifikasiýasy
1.1) Merkezden gaçyryş nasoslary
Merkezden gaçyryş nasosy, akym we basyş dinamiki emele gelýän aýlanýan maşyn.Energiýanyň üýtgemegi nasosyň iki esasy bölegi, hereketlendiriji we ses ýa-da korpus arkaly ýüze çykýar.Korpusyň wezipesi, hereketlendiriji tarapyndan çykarylýan suwuklygy ýygnamak we käbir kinetiki (tizlik) energiýasyny basyş energiýasyna öwürmekdir.

1.2) Dik nasoslar
Dik nasoslar ilkibaşda gowy nasoslamak üçin işlenip düzüldi.Guýynyň burun ululygy nasosyň daşky diametrini çäklendirýär we şonuň üçin umumy nasos dizaýnyna gözegçilik edýär.2.) Çalyşýan nasoslar / Pozitiw süýşüriji nasoslar

2.) Çalyşýan nasoslar / Pozitiw süýşüriji nasoslar
Oňyn süýşüriji nasoslar, hereket edýän element (porşen, plunger, rotor, lob ýa-da dişli) nasos korpusyndan (ýa-da silindrden) suwuklygy çykarýar we şol bir wagtyň özünde suwuklygyň basyşyny ýokarlandyrýar.Şonuň üçin süýşüriji nasos basyşy ösdürmeýär;diňe suwuklyk akymyny öndürýär.

Çalyşýan nasoslaryň klassifikasiýasy
2.1) Özara nasoslar
Iki taraplaýyn nasosda porşen ýa-da plunger ýokary we aşak hereket edýär.Emdiriş urgusy wagtynda nasos silindri täze suwuklyk bilen doldurylýar we çykaryş urgusy barlag klapanynyň üsti bilen çykaryş liniýasyna geçirilýär.Iki taraplaýyn nasoslar gaty ýokary basyşlary döredip biler.Plunger, porşen we diafragma nasoslary bu görnüşli nasoslaryň aşagyndadyr.

2.2) Aýlanýan görnüşli nasoslar
Aýlanýan nasoslaryň nasos rotory, ýa-da aýlanmak ýa-da aýlanmak bilen suwuklygy süýşürýär.Suwuklygy eltmek üçin serişdäni üpjün edýän ýakyndan ýerleşdirilen kameralar, loblar ýa-da mikroshemalar bilen örtülen nasos mehanizmleri.Vane, dişli we lob nasoslary pozitiw süýşýän aýlaw nasoslarydyr.

2.3) Pnewmatik nasoslar
Gysylan howa suwuklygy pnewmatik nasoslarda herekete getirýär.Pnewmatik elektorlarda gysylan howa, agyrlyk güýji bilen iýmitlenýän basyş gämisinden suwuklygy tankyň ýa-da kabul edijiniň täzeden doldurmagy üçin zerur bolan aralyk aralygyndaky barlag klapanynyň üsti bilen çykaryş liniýasyna geçirýär.

 

 

 


Iş wagty: -20anwar-14-2022