9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Eletriki suwa çümýän nasos

  Eletriki suwa çümýän nasos

  Efficiencyokary netijelilik, güýçli aşaga garşylyk, öz garyşyk, doly modeller, iň oňat nasos palçygy, ýüpi aýyrmak, gum siňdirmek, şlak pulpa enjamlary.

  Eksportyň diametri 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dýuým we dürli spesifikasiýalaryň beýleki esasy seriýalary, kuwwaty: 3KW-315KW, müşderileriň hakyky talaplaryna laýyklykda düzülip bilner!

  Nasos akymynyň materiallary: ýokary hrom köýnegine çydamly erginiň adaty konfigurasiýasy.

  Adaty eşiklere çydamly garyndy, adaty çoýun demir, çoýun polat, 304, 316 we 316L poslamaýan polat, iki gezek poslamaýan polat we ş.m. dürli iş şertlerine we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

 • Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidrawlik çäge nasosy, täze palçyk we gum nasosy bilen dolandyrylýan ekskawator gidrawlik ulgamy bilen eksport eksportynyň diametri 12, 10, 8, 6, 4 dýuýma we beýleki esasy aýratynlyklara bölünýär.

   

 • Gidrawlik palçyk suwa çümýän çäge çukur nasoslary, kesiji kellesi

  Gidrawlik palçyk suwa çümýän çäge çukur nasoslary, kesiji kellesi

  Esasan suw, palçyk köp we gazmak üçin ýaramly bolmadyk ýagdaýynda, çelekde bolup geçýän ekskawator goşundysy hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan ýasalan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy tarapyndan herekete getirilýär.

 • RLSSP150 Standardokary standart elektrikli hereketlendiriji suwa çümdüriji nasos

  RLSSP150 Standardokary standart elektrikli hereketlendiriji suwa çümdüriji nasos

  Suwa çümýän nasos elektrik hereketlendirijisini we mehaniki nasosy şol bir okda goýýar we işlemek üçin ortaça çümýär.

  Uzyn suwa çümýän nasoslar ýokary hilli materialdan ýasalýar, oňat aşaga çydamlylygy we uly akym geçişi bilen, çökündiler, magdan känleri, kömür çöketlikleri, gum, çagyl, palçyk we beýleki gaty bölejikleri öz içine alýan köpçülikleýin habar beriş serişdeleri üçin amatly. .

  Suw rozetkasy (mm): 150

  Akym (m3 / sag): 150

  Kellesi (m): 45

  Motor güýji (kWt): 55

  Iň uly bölejikler üznüksiz geçýär (mm): 21

 • RLSSP250 Dik elektrik toguny Agitator bilen suwa çümdüriji nasos

  RLSSP250 Dik elektrik toguny Agitator bilen suwa çümdüriji nasos

  Uzyn elektrikli suwa çümdüriji nasos ýokary netijelilik, ýokary öndürijilik, ajaýyp ygtybarlylyk, işleýiş we tehniki hyzmatyň bahasy pes we hyzmat möhleti has uzak.adaty süýümli nasoslar üçin ideal çalyşýan önüm.

  Esasan metallurgiýanyň, magdan, demir we polat işleriniň suwuklygyny arassalamak we eltmek üçin ulanylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 250

  Akym (m3 / sag): 600

  Kellesi (m): 15

  Motor güýji (kWt): 55

  Iň uly bölejikler üznüksiz geçýär (mm): 46

 • RLSSP300 Capokary kuwwatly elektrik suwa çümýän çäge gazmak nasosy

  RLSSP300 Capokary kuwwatly elektrik suwa çümýän çäge gazmak nasosy

  Uzyn suwa çümdürilýän çukur nasosy ösen gurluşa, giň akym kanalyna, güýçli akym ukybyna, ajaýyp material saýlamasyna we güýçli poslama garşylygy bar.

  Suwuklygy çäge daşy, kömür zynjyry, guýruk we beýleki gaty bölejikler bilen ýetirmek üçin amatlydyr.Esasan metallurgiýanyň, magdan, demir we polat işleriniň, ýylylyk elektrik stansiýalarynyň we beýleki kärhanalaryň suwuk suwuklygyny arassalamak we eltmek üçin ulanylýar we adaty süýüm nasosynyň iň oňat ornuny tutýan önümdir.

  Suw rozetkasy (mm): 300

  Akym (m3 / sag): 800

  Kellesi (m): 35

  Motor güýji (kWt): 132

  Iň uly bölejikler üznüksiz geçýär (mm): 42

 • RLSSP350 Iň ýokary hilli elektrik hereketlendirijisi, kesiji kellesi bilen suwa çümdüriji gaz nasosy

  RLSSP350 Iň ýokary hilli elektrik hereketlendirijisi, kesiji kellesi bilen suwa çümdüriji gaz nasosy

  Elektrik çümdürilýän palçyk nasosy elektrik motoryny we mehaniki nasosy şol bir okda goýýar we gum, palçyk, palçyk we ş.m. gazmak üçin ortaça çümýär.

  Uzyn tehniki topar öňdebaryjy tehnologiýany kabul edýär we esasy hereketlendirijiniň gapdalyndaky suwa çümdüriji nasosyň düýbüne tolgunýan impelleriň toplumyny gurýar.Aljyraňňy hereketlendiriji çökündi herekete getirip biler, şeýlelik bilen, suwa çümýän nasos çökündini aňsatlyk bilen çykaryp biler, şonuň üçin gazuw işleri netijeli we düýpli tamamlanyp biler.Esasy herekete getiriji, tolgunýan impeller we beýleki aşa köp akýan bölekler hrom garyndysyndan ýasaldy, material aşaga we poslama garşy.

  Suw rozetkasy (mm): 350

  Akym (m3 / sag): 1500

  Kellesi (m): 35

  Motor güýji (kWt): 250

  Iň uly bölejikler üznüksiz geçýär (mm): 50

 • RLSSP150 Güýçli gidrawlik güýji gidrawlik suwa çümdüriji nasos

  RLSSP150 Güýçli gidrawlik güýji gidrawlik suwa çümdüriji nasos

  Uzyn gidrawliki nasoslar, esasan, suw we palçyk köp bolanda we gazmak üçin ýaramly bolmadyk çelekde bolup geçýän ekskawator goşundysy hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan ýasalan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy bilen hereket edýär, palçyk ýa-da çäge maddalaryny siňdirmek üçin 2 ýa-da 3 agitator kesiji bilen enjamlaşdyrylandyr.

  Suw rozetkasy (mm): 150

  Akym (m3 / sag): 200

  Kellesi (m): 30

  Galla (mm): 30

 • Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Gumly suw üçin ýokary öndürijilikli gidrawliki hereketlendiriji suwasty nasos

  Agitatorly RELONG gidrawlik suwa çümdüriji nasos, ýokary netijeli we modully agyr ýükli suwa çümdüriji nasos birligi.

  Gidrawlik çukur nasosy, esasan, suw we palçyk köp bolanda we gazuw-agtaryş üçin amatly bolmadyk mahaly ekskawator hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy tarapyndan dolandyrylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 200

  Akym (m3 / sag): 400

  Kellesi (m): 40

  Galla (mm): 45

 • RLSSP300 Ekskawator üçin hünärmen gidrawliki suwa çümýän nasos

  RLSSP300 Ekskawator üçin hünärmen gidrawliki suwa çümýän nasos

  DÖWRÜN gidrawliki hereketlendiriji suwa çümýän nasos ýokary netijeli we modully agyr ýükli suwa çümdüriji nasos birligi.Esasan dag-magdançylyk we gazuw-agtaryş pudagynda gum, çagyl we gaýa nasoslamak üçin niýetlenen ekskawator çukur goşundysy hökmünde ulanylýar.

  Ekskawatorlar ýa-da gidrawliki güýçler bilen işleýär we adatça sorulmak üçin çökündi materiallary garyşdyrmak üçin 2 ýa-da 3 agitator kesiji bilen enjamlaşdyrylýar.

  Suw rozetkasy (mm): 300

  Akym (m3 / sag): 800

  Kellesi (m): 22

  Galla (mm): 50