9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Teleskopiki palta kranyny uzadyň

  Teleskopiki palta kranyny uzadyň

  “Relong Telescopic Boom Flange Crane” deňiz we gury ýer goşundylary üçin güýji, ýetmegi we çaltlygy hödürleýär.

  Güýç we durnuklylyk üçin niýetlenendir we adatça agyr ýükleri dikligine götermek üçin ulanylýar.

  Bu aýratynlyklaryň iň görnüklisi şulary öz içine alýar: materiallary takyk, ygtybarly we netijeli işlemek üçin çaltlyk bilen ulalýar.

  Krana hemişelik berkidilen we derrew götermäge taýyn çeňňek bilen, aýdyň kran, esasan, ýük götermek üçin ýokaryk ujundaky çeňňegi ulanýar.

 • 5 tonna gidrawlik deňiz palta krany

  5 tonna gidrawlik deňiz palta krany

  Maks götermek ukyby    5000 Kg

  Maks götermek pursaty    12.5 tonna

  Kuwwaty maslahat beriň    18KW

  Gidrawlik ulgamynyň akymy 32L / Min

  Gidrawlik ulgamynyň basyşy 20MPa

  Tank Tank Capaticy 100L

  Özüňiziň agramyňyz 2100Kg

  Aýlanma burçy 360°

 • Gidrawlik deňiz krany

  Gidrawlik deňiz krany

  Gäminiň, kenaryň, gämi bilen gäminiň ýüklemek we düşürmek amallarynyň arasynda, enjamyň öz agramyny ulanmakda ulanylmagy birneme ýeňil bolup, iş döwründe enjamlary az meýdany eýeleýär. netijeliligini ulanmak gaty ýokary, işleýiş wagtynda enjamyň işleýşi has çeýe we durnuklylyk öndürijiligi gowy bolanda enjamyň işleýşi.

  Umuman aýdanyňda, deňizdäki kranlaryň has giňden ulanylmagy deňiz transport amallaryny ulanmak, esasan gäminiň harytlaryny we suw amallaryny suwa çykarmak, şeýle hem dikeldiş we beýleki möhüm amallar, aslynda gämi bortundaky deňiz kranlarydyr. Deňiz diňe bir harytlary geçirmek üçin däl-de, eýsem gäminiň gözegçilik astynda saklanmagyna käbir aýratyn ýerine ýetirişlere görä gury ýer amallaryndan has berk talaplar.