9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • “Relong Truck” dykyz kran

  “Relong Truck” dykyz kran

  “Relong Truck knuckle boom crane” (artikulýasiýa kran diýlip hem atlandyrylýar) ýükleri götermek, materiallary dolandyrmak we eltip bermek we dürli goşundylar arkaly ýokary tizlikde işlemek üçin döredilen agyr enjamlaryň bir bölegi.Bu kranlar ýeňil ýerlerde işlemekde iň ýokary ýük götermek üçin ýeňil we ýokary hereketli bolmak üçin döredildi.

 • 2 tonna gidrawliki göni teleskopiki bum ýük maşyny kran

  2 tonna gidrawliki göni teleskopiki bum ýük maşyny kran

  Iň ýokary göterijilik ukyby 2100 Kg

  Maks götermek pursaty 4,8 tonna

  Kuwwat 8 KWt maslahat beriň

  Gidrawlik ulgam akymy 20 L / Min

  Gidrawlik ulgam basyşy 16 MPa

  Nebit tanky Capaticy 35 L.

  Özüň agramy 620 Kg

  Aýlanma burçy 360 °

  Teleskopik ýük awtoulaglaryna oturdylan kranlar, ýük awtoulaglary diýlip hem atlandyrylýar, gidrawliki wilkany ulanmak we ýokary götermek we peseltmek arkaly materiallary götermek üçin ulanylýar.Amal ýeterlik derejede ýönekeý: zerur bolanda aýlanmak, uzatmak we ýokarlandyrmak we peseltmek.

 • Booster nasos stansiýasyny uzadyň

  Booster nasos stansiýasyny uzadyň

  Güýçlendiriji nasos stansiýalary, bu dredjerleriň akym nasos ulgamyna goşmaça güýç berip, dredger (yzky sorujy hopper dredjeri we kesiji sorujy dredjerler bilen birleşýär.

 • Dredjerler üçin aşaga çydamly öndürijilikli nasos

  Dredjerler üçin aşaga çydamly öndürijilikli nasos

  RLSDP çukur nasosy, kompaniýamyz tarapyndan derýalara we deňizlere abatlanylmagyny maksat edinýän Halkara (Warman) Çagyl Nasoslaryna esaslanýan gözleg we öndürilen palçyk nasosynyň täze görnüşidir.RLDSP çukur nasosy, ýeňil agramly, oňat aşaga çydamly, super gazuw ýerine ýetirijiligi, ähli gurluşykda çukur üçin ajaýyp, birkemsiz sorujy kantilwer gorizontal merkezden gaçyryş nasosydyr. gazuw nasoslaryna gazuwyň talaplary.RLDSP çukur nasosy, sökmek we tehniki hyzmat etmek üçin öňdäki sökme gurluşyny kabul edýär.Şeýle hem, her bölümiň aýratynlyklaryna görä her dürli bölek üçin ýörite sökmek gurallary bar.Adaty trapezoidal dörtburç sapak, hereketlendirijini we milini birleşdirmek üçin kabul edilýär, bu diňe bir güýçli tork geçirmeýär, eýsem sökmek hem aňsat.

 • Eletriki suwa çümýän nasos

  Eletriki suwa çümýän nasos

  Efficiencyokary netijelilik, güýçli aşaga garşylyk, öz garyşyk, doly modeller, iň oňat nasos palçygy, ýüpi aýyrmak, gum siňdirmek, şlak pulpa enjamlary.

  Eksportyň diametri 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 dýuým we dürli spesifikasiýalaryň beýleki esasy seriýalary, kuwwaty: 3KW-315KW, müşderileriň hakyky talaplaryna laýyklykda düzülip bilner!

  Nasos akymynyň materiallary: ýokary hrom köýnegine çydamly erginiň adaty konfigurasiýasy.

  Adaty eşiklere çydamly garyndy, adaty çoýun demir, guýma polat, 304, 316 we 316L poslamaýan polat, iki gezek poslamaýan polat we ş.m. dürli iş şertlerine we müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.

 • Gidrawlik deňiz krany

  Gidrawlik deňiz krany

  Gäminiň, kenaryň, gämi bilen ýüküň düşüriş we düşüriş amallarynyň arasynda, enjamyň öz agramyny ulanmakda ulanylmagy birneme ýeňil bolup, iş döwründe enjamlary az meýdany eýeleýär. netijeliligini ulanmak gaty ýokary, işleýiş wagtynda enjamyň işleýşi has çeýe we durnuklylyk öndürijiligi gowy bolanda enjamyň işleýşi.

  Umuman aýdanyňda, deňizdäki kranlaryň has giňden ulanylmagy deňiz transport amallaryny ulanmak, esasan gäminiň harytlaryny we suw amallaryny suwa çykarmak, şeýle hem dikeldiş we beýleki möhüm amallar, aslynda gämi bortundaky deňiz kranlarydyr. Deňiz diňe bir harytlary geçirmek bilen çäklenmän, eýsem gäminiň gözegçilik astynda saklanmagyna käbir aýratyn ýerine ýetirişlere görä gury ýer amallaryndan has berk talaplar.

   

 • Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidululiki süýümli dred nasosyny agitatorlar bilen uzadyň

  Gidrawlik çäge nasosy, täze palçyk we gum nasosy bilen dolandyrylýan ekskawator gidrawlik ulgamy bilen eksport eksportynyň diametri 12, 10, 8, 6, 4 dýuýma we beýleki esasy aýratynlyklara bölünýär.

   

 • Gidrawlik palçyk suwa çümýän çäge akdyryjy nasoslar

  Gidrawlik palçyk suwa çümýän çäge akdyryjy nasoslar

  Esasan suw, palçyk köp we gazmak üçin ýaramly bolmadyk ýagdaýynda, çelekde bolup geçýän ekskawator goşundysy hökmünde ulanylýar.Gum, palçykdan ýasalan we ş.m. nasoslamak üçin ekskawator gidrawlik ulgamy ýa-da aýratyn gidrawlik stansiýasy tarapyndan herekete getirilýär.

 • Kesiji kellesi üçin çydamly kesiji dişler

  Kesiji kellesi üçin çydamly kesiji dişler

  RELONG iň soňky diş ulgamlaryny yzygiderli kämilleşdirýär we giňeldýär.Çukur gazmakda islendik programma üçin diş ulgamlarynyň giň toplumyny üpjün edýär.Kesiji kelle, kesiji tigir, kelläni süýremek ýa-da gum, palçyk ýa-da gaýa üçin bolsun, islendik ululykdaky dredjer üçin çözgüt bar.Diş ulgamlarynyň hemmesi ýörite gazmak üçin niýetlenendir.

 • Gazmak üçin oňat çeýeligi

  Gazmak üçin oňat çeýeligi

  Kesgitleme

  Ösen önümçilik prosesi arkaly ajaýyp berkligi bilen orta dykyzlykly polietilenden öndürilen “Dredge Floaters” -iň öndürijisidiris.Her önüm kebşirlemezden öndürilýär we poslama garşy, garramaga garşy, täsire we zarba garşylygy, syzmazlygy ýaly aýratynlyk bilen doly gurşalan.Içki bölegi ýokary güýçli poliuretan bilen doldurylýar.Oňaýly gurluşy we ajaýyp öndürijiligi bar.

 • Kesiji kellesi we kesiji tigir dredjerleri üçin awtomatiki kesiji dolandyryş ulgamy

  Kesiji kellesi we kesiji tigir dredjerleri üçin awtomatiki kesiji dolandyryş ulgamy

  Gazuw gämileri gazuw-agtaryş işleri üçin niýetlenendir.Bular köplenç suwuň aşagynda, çuň ýa-da süýji suwly ýerlerde, aşaky çökündileri ýygnamak we başga bir ýere taşlamak maksady bilen amala aşyrylýar, esasanam suw ýollarynyň hereketli bolmagy üçin.porty giňeltmek ýa-da meliorasiýa üçin.

 • Diş gutusy, gazmak üçin ýokary ýükler üçin niýetlenendir

  Diş gutusy, gazmak üçin ýokary ýükler üçin niýetlenendir

  Dredger dişli gutular agyr şertlere we uzak ömre degişlidir.Dredger dişli gutularymyz, meliorasiýa we has uly gum we çagyl abatlaýyş işlerine, şeýle hem kesiji sorujy dredjerler ýaly beýleki gämilere hyzmat etmek üçin amatly ýa-da uly göwrümli gazuw gämilerinde işleýär.
  Nasos generatorymyz enjamlar, müşderileriň aýratynlyklaryna laýyklykda öndürilýär we ýörite geçiriş derejelerini we köp basgançakly düşünjeleri hödürleýär.Önüm portfelimizde reaktiw nasoslar, drede nasoslary, generatorlar, kesiji we wyşkalar üçin dişli enjamlar bar.Dişli enjamlar müşderiniň aýratynlyklaryna we RELONG-yň içerki howpsuzlyk standartlaryna laýyk gelýär.

 • 12345Indiki>>> Sahypa 1/5