sahypa_banner1221

Biz hakda

Kompaniýanyň tertibi

“Relong Technology Co., Ltd.” Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýär.Akylly robotlara, gämi dizaýnyna, suw daşaýjy enjamlara, deňiz suwunyň hiline we ekologiki gurşaw synagyna, halas ediş hyzmatlaryna bagyşlanan kompaniýa;önümçilik awtomatiki dolandyryş ulgamy enjamlary, radar we goldaýan enjamlar, maslahat beriş, dizaýn, önümçilik, gurnama we amal dolandyryşy ýaly satuwy we emeli intellektual programma üpjünçiligini ösdürmegi birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana bolan aragatnaşyk enjamlary.

“Relong”, her bir müşderiniň dürli gazuw sahypasynyň şertlerine laýyklykda bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär.Professional dizaýn, halkara kebşirleýjiler bilen kebşirleýiş işleri, hünär meýdan hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat “Relong” marka enjamlarynyň ýokary hilli we ýokary abraýynyň esasyny düzýär.

“Relong Technology Co., Ltd”, güýçlendiriji nasos, dredger nasosy, kesiji kellesi, dreder dişli gutusy, deňiz şkafy we akym turbageçirijisi we ş.m. ýaly dredger enjamlarynyň garnituralaryny professional öndüriji bolup durýar.Faceüzbe-ýüz bolýan kynçylyklaryňyza durnukly çözgütleri üpjün etmek üçin modully gurluşyk üçin niýetlenendir.

Zawod gezelenji

Zawod

Synag bazasy

HYZMAT

Gaýtadan hyzmat etmek

“Relong”, her bir müşderiniň dürli gazuw sahypasynyň ýagdaýyna görä bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär.Professional dizaýn, halkara kebşirleýjiler bilen kebşirleýiş işleri, hünär meýdan hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat “Relong” marka enjamlarynyň ýokary hilli we ýokary abraýynyň esasyny düzýär.

Satuwdan soň hyzmat

Meseläňizi anyklamak üçin kömek gerek bolsa, bize jaň ediň.Doly dikeldiş işlerine ýönekeý abatlaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris.Locationeriňizdäki ýerdäki hyzmatlar bilen birlikde desgamyzda abatlaýyş hyzmatlaryny hödürleýäris.

Tehniki okuw

Okuw, alyjynyň görkezmesi boýunça ulanyjynyň taslama meýdançasynda ýa-da kompaniýamyzda geçirilip bilner.Saýtda mugt okuw berler.
Okuw döwri operatorlaryň işleýşine we tehniki hyzmatyna bolan ukyplaryna we ukybyna baglydyr.

Görüşimiz

Adamlar we tebigat üçin amatly çukur gazmaga çalyşýarys.Şol sebäpden, müşderi we daşky gurşaw üçin iň arzan bahadan ygtybarly, çydamly we ýokary netijeli dredjerleri öndürmäge üns berýäris.

Biziň wezipämiz

Adaty gazuw enjamlarymyzy yzygiderli ösdürmek üçin dizaýn, simulýasiýa we önümçilikde iň täze tehnologiýalary ulanýarys.Şeýlelik bilen, mümkin boldugyça tygşytly, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolandygyna göz ýetirýäris.

Gymmatlyklarymyz

Asyl enjam öndürijisinden ýokary hilli ätiýaçlyk şaýlaryny yzygiderli gözegçilik we akylly tehniki meýilnamalaşdyrmak bilen birleşdirmek, gurnamagyň ömri üçin ep-esli peýdalary getirip biler.