9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • Gidrawlik ýa-da elektrik dolandyryş ulgamlary bilen deňiz şkafy

  Gidrawlik ýa-da elektrik dolandyryş ulgamlary bilen deňiz şkafy

  DÖWRÜN Drege wyşkalary agyr ýükleri ygtybarly dolandyrmak üçin zerur güýji we gözegçiligi üpjün edýär.Bargesalary ýerleşdirmekden demirýol awtoulaglaryny çekmek, ýük göteriji enjamlary ýerleşdirmek, enjamlary götermek ýaly enjamlarymyz deňiz we köpçülikleýin işlemegiň ähli ugurlarynda işleýär.Bu wyşkalar gämilerde we kenarýaka nebit desgalarynda gezelenç ýollaryny ýokarlandyrmak we peseltmek üçin hem döredilip bilner.

 • Deňiz senagaty üçin RLSJ gidrawlik çeňňek

  Deňiz senagaty üçin RLSJ gidrawlik çeňňek

  RELONG, her bir müşderiniň dürli gazuw sahypasynyň şertlerine laýyklykda bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmat hödürleýär.Hünär dizaýny, halkara kebşirleýjiler kebşirleýiş işleri, hünär meýdan hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat RELONG marka enjamlarynyň ýokary hilli we ýokary abraýynyň esasyny düzýär.Adaty gazuw enjamlarymyzy yzygiderli ösdürmek üçin dizaýn, simulýasiýa we önümçilikde iň täze tehnologiýalary ulanýarys.Şeýlelik bilen, mümkin boldugyça tygşytly, tygşytly we ekologiýa taýdan arassa bolandygyna göz ýetirýäris.

  Dredge wyşkalary agyr ýükleriň ygtybarly işlemegi üçin zerur güýji we gözegçiligi üpjün edýär.Bargesalary ýerleşdirmekden demirýol awtoulaglaryny çekmek, ýük göteriji enjamlary ýerleşdirmek, enjamlary götermek ýaly enjamlarymyz deňiz we köpçülikleýin işlemegiň ähli ugurlarynda işleýär.Bu wyşkalar gämilerde we kenarýaka nebit desgalarynda gezelenç ýollaryny ýokarlandyrmak we peseltmek üçin hem döredilip bilner.

 • Deňiz senagaty üçin klawişde gurlan RLSLJ gidrawlik çeňňek

  Deňiz senagaty üçin klawişde gurlan RLSLJ gidrawlik çeňňek

  Debriyajda gurlan RLSLJ gidrawlik şkaf

  RLSLJ gidrawlik şkafy nebit paýlaýjy, XHS / XHM gidrawlik hereketlendirijisi, Z tormoz, C reduktor, rulon we diregden ybarat, nebit paýlaýjy bir taraplaýyn balans klapany, tormoz we ýokary basyşly klapan.RLSLJ şkafyň gidrawlik ulgamyny has ýönekeýleşdirmegi we geçiriji enjamyň durnuklylygyny ýokarlandyrmagy üçin öz klapan topary bar.RLSLJ çeňňegiň gidrawlik klapan topary boş çeňňegiň titremegi we göterilende ýene ýykylmak meselesini çözýär.Şeýlelik bilen, RLSLJ çeňňek durnukly göterip we goýup biler.Işe başlanyňyzda we işläniňizde, XHSLJ winch ýokary netijelilikdir.Pes energiýa sarp etmegi, pes ses we owadan görnüş.Programma RLSLJ gidrawlik şkafy aşakdaky programmada ulanyp bolar: Agyrlyk güýjüni ezýän çekiş enjamlary, Pedrail kran, Awtoulag kran, turba göteriji maşyn, Çelek, ezmek funksiýasy bilen buraw enjamy.

 • Deňiz senagaty üçin “RLTJ” gabygy aýlanýan şkaf

  Deňiz senagaty üçin “RLTJ” gabygy aýlanýan şkaf

  “RLTJ” gabygy aýlanýan winç

  “RLTJ Shell Rotating Winch” - gidrawlik şkaf, bir topar RLT gidrawlik geçiriji enjamlar bilen dolandyrylýar.RLT seriýaly gidrawliki geçiriş ýokary netijelilik we ygtybarly işlemek bilen häsiýetlendirilýär we çykyşy aýlanýan gabykdyr.

  Çeňňek demir ýol kranlary, gämi palta enjamlary, gämi duralgasy we konteýner kran üçin amatly, ykjam gurluşy sebäpli ýer tygşytlamak üçin gönüden-göni oturdylyp bilner, üstesine-de, dizaýny hem gurmak aňsat.