9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

önüm

 • 3.2 Ton gidrawlik deňiz flanes palta kran

  3.2 Ton gidrawlik deňiz flanes palta kran

  Iň ýokary göterijilik ukyby 3200 Kg

  Maks götermek pursaty 6,8 tonna

  Kuwwat 15 KW maslahat beriň

  Gidrawlik ulgam akymy 25 L / Min

  Gidrawlik ulgam basyşy 25 MPa

  Nebit tanky Capaticy 60 L.

  Özüň agramy 1050 Kg

  Aýlanma burçy 360 °

  Deňiz gidrawlik kran gäminiň aşaky bölegine oturdyldy, şonuň üçin deňiz kran deňiz işiniň aýratynlyklary üçin, kran üstümiz epoksi sink baý primeri sepýär;we ýapyk mehanizm dizaýnyny ulanmak, deňiz suwunyň kranyň içerki poslamagyna ýol bermezlik we şeýlelik bilen kranyň hyzmat möhletini ep-esli gowulandyrmak.

 • 4 tonna gidrawlik deňiz flanes palta kran

  4 tonna gidrawlik deňiz flanes palta kran

  Iň ýokary göterijilik ukyby 4000 Kg

  Maks götermek pursaty 8,4 tonna

  Kuwwat 15 KW maslahat beriň

  Gidrawlik ulgam akymy 25 L / Min

  Gidrawlik ulgam basyşy 26 MPa

  Nebit tanky Capaticy 60 L.

  Özüň agramy 1250 Kg

  Aýlanma burçy 360 °

  Ulanyjy üçin amatly gurnamak üçin flanes birikdiriş usulyny kabul etmek.

  Altyburçly ýokary göteriş bölümi, oňat gurluş görnüşi, ýokary güýçli polat plastinka, gowy deňleşdiriş öndürijiligi, güýçli göterijilik ukyby.

  Müşderiniň zerurlyklary, hünär dizaýny, has ýokary tehniki öndürijilik.

 • Gidrawlik deňiz kenary

  Gidrawlik deňiz kenary

  Umuman aýdanyňda, deňizdäki kranlaryň has giňden ulanylmagy deňiz transport amallaryny ulanmak, esasan gäminiň harytlaryny we suw amallaryny suwa çykarmak, şeýle hem dikeldiş we beýleki möhüm amallar, aslynda gämi bortundaky deňiz kranlarydyr. Deňiz diňe bir harytlary geçirmek üçin däl-de, eýsem gäminiň gözegçilik astynda saklanmagyna käbir aýratyn ýerine ýetirişlere görä gury ýer amallaryndan has berk talaplar.

  Göteriji guramadaky deňiz kranlary örän möhüm komponent, sebäbi deňiz kranlary meýdan senagat gurluşyk tehnikasydyr we deňiz işleýiş gurşawy poslaýjydyr, bu bolsa kranlara hyzmat etmek, esasanam göteriji guramany goldamak üçin gowy iş etmegimizi talap edýär, tehniki hyzmat, göteriji guramanyň nädip sökülendigine we gurnalandygyna ilkinji bolup düşünýär.

   

 • Gidrawlik deňiz gämisi kran

  Gidrawlik deňiz gämisi kran

  Gämi krany, gämi tarapyndan üpjün edilýän harytlary ýüklemek we düşürmek üçin esasan gämi enjamy, palta kran we beýleki ýüklemek we düşürmek üçin enjam we enjamdyr.

  Önüm enjamy bilen harytlary ýüklemegiň we düşürmegiň iki usuly bar, ýagny bir taýakly işlemek we goşa çybyk işlemek.-Eke çybyk amal, harytlary ýüklemek we düşürmek üçin ulaltmak, harytlary götereniňizden soň ulalmak, çyzgydan çykarmak, daşardan ýa-da ýük lybasly harytlar, soňra bolsa harytlary goýmak, soň bolsa ýokary götermekdir. asyl ýagdaýyna gaýdyp geliň, şonuň üçin gezelenç.Her gezek ýüpi çişirmek üçin ýüklemek we düşürmek, gaty pes güýç, zähmet güýji.Iki bomba bilen goşa çybyk operasiýa, biri ýük lybasynyň üstünde, beýlekisi daşarda, ikisi belli bir iş ýerinde berkidilen ýüp bilen ösýär.Iki bumyň göteriji ýüpleri bir çeňňege birikdirildi.Diňe iki sany başlangyç kabeli almaly we goýmaly, harytlary gämiden gämi duralgasyna düşürip bilersiňiz, ýa-da gämi duralgasyndan gämä ýükläp bilersiňiz.Iki taýakly işlemegiň ýüklemek we düşürmek güýji bir taýakly işden has ýokary, zähmet güýji hem has ýeňil.

 • Deňiz gämisiniň kranyny uzadyň

  Deňiz gämisiniň kranyny uzadyň

  Deňiz kranlaryny götermek mehanizmi örän möhüm komponent, sebäbi deňiz kranlary açyk senagat gurluşyk tehnikasy we deňiz işleýiş gurşawy poslaýjydyr, bu bolsa kranlara hyzmat etmek, esasanam göteriş mehanizmini goldamak üçin gowy iş etmegimizi talap edýär. götermek mehanizminiň nädip sökülendigine we gurnalandygyna düşünmek.

  Göteriş mehanizmini sökmäge başlamazdan ozal, ähli sim ýüpleri çykarylýar we göteriji rulondan aýrylýar.Göterijini götermek mehanizmine asyň;göteriş mehanizminden we göteriş mehanizminiň gidrawlik hereketlendirijisinden gidrawlik çyzgyny belläň we aýyryň.Götermek mehanizmini pad bazasyndan çykaryň we aýyryň.Bellik: Gidrawlik göteriş mehanizmini sökmegi talap edýän islendik abatlaýyş, gazetleri we möhürleri çalyşmak bilen bir wagtda amala aşyrylmalydyr.

  Deňiz kranlaryny götermek mehanizmini ýygnamak, göteriş mehanizmini ýokarlandyrmak we monta plate plastinkasyna ýerleşdirmek üçin degişli ýaýradyjyny ulanýar.Gerekli bölekdäki gurnama çarçuwasyndaky göteriş mehanizmini düzeltmek üçin birleşdiriji bölekleri ulanyň.Ahyrky baglanyşyk nokadynda saklaýjy ulanyp, gurnama çarçuwasy bilen göteriş mehanizminiň arasyndaky arassalanyşy barlaň.Gerekli köýnek goşup bolýan bolsa, gidrawlik çyzyklary göteriji mehanizm we göteriji gidrawlik hereketlendirijisi bilen birleşdirmek üçin keseligine monta surface ýüzüne geçiň.Her setiriň degişli duralga dogry birikdirilmelidigine üns beriň (sökmezden ozal bellik ediň).Gurnama takyklygyny we zerur deňleşmegi sazlamak üçin ýaýradyjyny götermek mehanizminden çykaryň we göteriji mehanizmdäki sim ýüpüni täzeden saplaň.