BANNER1-4
BANNER2-1
Deňiz krany
Banner 3
dredge kesiji baş baýdak

hakdaus

“Relong Technology Co., Ltd.” Şandong welaýatynyň ingingdao şäherinde ýerleşýär.Akylly robotlara, gämi dizaýnyna, suw daşaýjy enjamlara, deňiz suwunyň hiline we ekologiki gurşaw synagyna, halas ediş hyzmatlaryna bagyşlanan kompaniýa;önümçilik awtomatiki dolandyryş ulgamy enjamlary, radar we goldaýan enjamlar, maslahat beriş, dizaýn, önümçilik, gurnama we amal dolandyryşy ýaly satuwy we emeli intellektual programma üpjünçiligini ösdürmegi birleşdirýän ýokary tehnologiýaly kärhana bolan aragatnaşyk enjamlary.

“Relong”, her bir müşderiniň dürli gazuw sahypasynyň ýagdaýyna görä bir gezeklik ýöriteleşdirilen hyzmaty hödürleýär.Professional dizaýn, halkara kebşirleýjiler bilen kebşirleýiş işleri, hünär meýdan hyzmaty we satuwdan soňky hyzmat “Relong” marka enjamlarynyň ýokary hilli we ýokary abraýynyň esasyny düzýär.

Koprak oka

yssyönüm

habarlarmaglumat

 • Haýsy Winç - Gidrawlik ýa-da Elektrik?

  Fewral-18-2022

  Elektrik we gidrawlik şkaflar, gurluşykda, magdançylykda we deňizde giňden tapylan kuwwatly şkaf enjamlarydyr.Olaryň hersiniň aýratyn artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Bu iki görnüşiň arasyndan saýlanyňyzda, karar bermek üçin gaty peýdaly bolup biljek tapawutlary göz öňünde tutuň ...

 • Nasoslaryň görnüşleri we olaryň iş ýörelgeleri

  -20anwar-14-2022

  Adatça, nasoslaryň klassifikasiýasy mehaniki konfigurasiýasy we iş prinsipi esasynda amala aşyrylýar.Nasoslaryň klassifikasiýasy esasan iki esasy kategoriýa bölünýär :.) 1.) Dinamiki nasoslar / Kinetiki nasoslar Dinamiki nasoslar geçmişde ýa-da geçip barýarka suwuklyga tizlik we basyş berýär ...

 • Elektrik şkaflary bilen gidrawlik şkaflaryň arasynda saýlaň

  20-2021-nji dekabry

  Iň amatly deňiz gidrawlik ýa-da elektrik şkafyny saýlanyňyzda, esasanam gäminiň ululygy, süýşmegi, energiýa tygşytlylygy we beýleki faktorlary göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.Iň köp ulanylýan şkaflar elektrik ýa-da gidrawliki wyşkalardyr.Energiýa netijeliligi gaty möhümdir ...

Koprak oka