9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

habarlar

Elektrik hem, hemgidrawlik şkaflarGurluşykda, magdançylykda we deňizde giňden tapylan kuwwatly çeňňek enjamlary.Olaryň hersiniň aýratyn artykmaçlyklary we kemçilikleri bar.Bu iki görnüşli çeňňegiň arasyndan saýlanyňyzda, tapawutlary göz öňünde tutuň, amaly programmalaryňyz üçin iň amatlysyny kesgitlemek üçin gaty peýdaly bolup biler.

Güýç çeşmesi

Theelektrik şkafyadatça wilkanyň motoryny işletmek üçin elektrik energiýasyny ulanýar.Ulanmak gaty ygtybarly we ygtybarly.Elektrik toguny gurmak hem işlemek aňsat.

Gidrawlik şkaf, adyndan görnüşi ýaly, gidrawlik ulgam bilen işleýär.Uly bir işi ýerine ýetirmek üçin uly güýç berip bilýär.Şeýle-de bolsa, gidrawlik ulgamy gurmak beýle aňsat däl.

Goýmalar

Elektrik energiýasy bar bolsa ýa-da iş ýerleriňizde almak aňsat bolsa, iş bahasy az, ygtybarlylygy we howpsuzlygy pes bolany üçin, elektrik şkafyny saýlamagy maslahat bereris.Elektrik şkaflary müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin dürli mümkinçiliklerde we ululykda bar.Gurluşyk we gurnama meýdançalarynda, zawodlarda, ammarlarda, dag magdanlarynda we deňizde giňden ulanylýar.

Gidrawlik bilen işleýän şkaf gury ýerde we deňizde kyn iş üçin has amatlydyr.Elektrik şkafyndan has täsirli.Buagyr ýükköplenç gaýyklarda, gämi duralgalarynda we kenarda birnäçe dürli işleri ýerine ýetirmek üçin ulanylýar.

Çydamlylyk

Gidrawlik şkaf has güýçli we elektrik bilen işleýän şkafdan has berkdir.Şeýle-de bolsa, gidrawliki wilkany ulanmak üçin gidrawlik motor, turbalar we armatura ýaly goşmaça enjamlary gurmaly.Şeýlelik bilen has köp tehniki hyzmat etmegi talap edýär.

Bahasy

Elbetde, elektrik şkafy gidrawliki şkafdan has arzan, sebäbi soňkusy has çylşyrymly gurnama işini we has köp ideg etmegi talap edýär.

Haýsy Winç size laýyk?

Iki görnüşli çeňňek gaty täsirli agyr ýükleri götermek we çekmek.Funksiýalaryny we çäklendirmelerini bilmek dogry karar bermek üçin örän peýdalydyr.Elektrik we gidrawlik şkaflary saýlanyňyzda, aşakdaky soraglary göz öňünde tutmaly:

  • Haýsy güýç çeşmesini gaznany güýçlendirmek isleýärsiňiz?
  • Çeňňegi nirede ulanarsyňyz we iş nähili kyn?
  • Çeňňek näçe wagt ulanylar?
  • Maliýe pikirleri.

Elýeterli we ýeňil ulanylýan çeňňek gerek bolsa, elektrik bilen işleýän şkafy gözläň.Uzak möhletli we gaty ulanmak üçin çeňňek gerek bolsa, gidrawliki çeňňek has gowy wariant bolar.

Uzyn tehnologiýaýaly aýratyn programmalaryňyz üçin birnäçe dürli çig mal önümlerini hödürleýärýeňil şkaf, agyr ýük çeňňegi, gurluşyk çeňňegi, magdan çeňňegi,deňiz çeňňegi, gaýyk çeňňegi we kapstan.Soragyňyz bar bolsa, onlaýn hünärmenlerimiz bilen maslahatlaşyp bilersiňiz.Winçiniň haýsy görnüşiniň size laýykdygyny kesgitlemäge kömek etmekden has hoşal.Goşmaça maglumat üçin bize jaň ediň ýa-da bize e-poçta iberiň.


Iş wagty: 18-2022-nji fewral