9019d509ecdcfd72cf74800e4e650a6

habarlar

Iň amatly deňiz gidrawlik ýa-da elektrik şkafyny saýlanyňyzda, esasanam gäminiň ululygy, süýşmegi, energiýa tygşytlylygy we beýleki faktorlary göz öňünde tutmaly birnäçe faktor bar.

Iň köp ulanylýan şkaflar elektrik ýa-da gidrawliki wyşkalardyr.

Deňiz goşundylary üçin çeňňek saýlanyňyzda energiýa netijeliligi örän möhümdir.Elektrik şkafy göni generator toplumyndan elektrik ulanýar.Beýleki bir tarapdan, gidrawliki wyşkalar işlemek üçin suwuklyk güýjüni ulanýarlar, bu gidrotehniki ulgamy we generator toplumy bilen gazanyň arasynda gidrawlik hereketlendiriji nasosyny ulanýar.Şeýle-de bolsa, bu kuwwat öwrüliş ulgamy sebäpli, gidrawlik şkafyň öndürijiligi 20-30% elektrik energiýasyny talap edýär.Gidrawlik kuwwatlyklary, ýeterlik uly kran ýükli generator toplumlary bolan gämiler üçin iň oňat wintlerdir.Gidrawlik şkaflar gaty agyr ýük götermek ukybyna eýedir.

uzyn wilkalar

Gämilerdäki çeňňekler üçin gäminiň ululygy gäminiň görnüşini kesgitlemäge kömek eder.Gidrawlik enjamlarynyň ululygy sebäpli, gaty agyr ýükleri herekete getirmeli gämiler üçin gidrawliki wyşkalar has gowy saýlawdyr.

Şeýle hem, gidrawliki wintleri we degişli ulgamlary gurmagy göz öňünde tutmaly.Gurnamaly enjamlaryňyzyň we ulgamlaryň arasynda turbalar, gidrawliki komponentler, esbaplar we beýleki goşmaça enjamlar bar.

 

Gidrawlik çeňňegiň artykmaçlygy, gaty çydamly bolany üçin uzak wagtlap dowam edip biler.Könelişen bölekleri çalyşmak ýaly dogry tehniki hyzmat we tehniki hyzmat bilen, gidrawliki wyşkalar size uzak wagt berer.

Esasanam elektrik şkaflary üçin gaty agyr ýükleri dolandyrmak ukyby bar.Dwigatel işleýänçä, işlemegini dowam etdirerler.

Adatça kiçi taslamalar üçin elektrik şkafyny ulanmagy maslahat berýäris, sebäbi elektrik çeşmesiz işlemez.Gidrawlik şkaflar üçin, hereketlendiriji işleýänçä, uzak wagtlap işläp biler.Esasanam gämi gatnawy we gämi kämilleşdiriş taslamalary wagtynda, gelgit şertleri taslama amallarynda möhüm rol oýnasa, wyşkalar has uzak wagtyň dowamynda yzygiderli ýerine ýetirilmeli bolup biler.Bu ýagdaýda agyr gämiler, adatça, gidrawliki wyşkalary öz içine alýar.


Iş wagty: 20-2021-nji dekabry